برنامۀ حیات پایدار یونیلیور

طرح حیات پایدار یونیلیور برنامۀ ما برای رسیدن به رشد تجاری ما همزمان با جداسازی ردپای زیست محیطی از رشد و افزایش تاثیر اجتماعی مثبت ما می‌باشد.
این برنامه اهدافی گسترده نظیر چگونگی ذخیرۀ مواد خام و چگونگی استفادۀ برندهای ما توسط مشتریان را تعیین می‌نماید. معیار بلند پروازانه ما به این معناست که ما در حال یافتن روش‌های جدید برای شراکت با دیگران در تجارت، دولت و اجتماع هستیم.
ما در مواجهه با چالش تغییر آب و هوا و نیاز برای پیشرفت انسان، خواهان حرکت به سمت جهانی هستیم که هرکس بتواند به خوبی با قبول محدودیت‌های کرۀ زمین زندگی کند. این موضوع چرایی هدف ما که ” ایجاد یک زیستگاه پایدار” است را توجیه می‌کند.

 

sustainable living icon 3-01

افزایش معیشت

تا سال ۲۰۲۰ هم‌زمان با رشد کسب و کارمان، معیشت میلیون‌ها نفر را بهبود خواهیم بخشید.

 

 

Title

Description

Title

Description

sustainable living icon 2-01

کاهش اثرات محیطی

هدف ما تا سال ۲۰۳۰ همزمان با رشد تجارت، کاهش ۵۰ درصدی ردپا در محیط زیست چه به واسطه تولید کالا و چه به واسطه مصرف می‌باشد.

 

Title

Description

Title

Description

sustainable living icon 3-01

بهبود سلامت و رفاه

تا سال ۲۰۲۰ ما به بیش از یک میلیارد نفر کمک خواهیم کرد تا بهداشت و سلامت خود را بهبود ببخشند. این اقدام باعث کاهش وقوع بیماری‌های تهدید کننده مثل اسهال می‌شود.

Improving nutrition

Health & hygiene

  Unilever2017 ©