رویکرد و ارزشها

about our vision-01

رویکرد و ارزش های ما

یونیلیور یک شرکت منحصربه‌فرد با تاریخچه‌ای غنی و آینده‌ای درخشان است. ما برای رشد پایدار و تعامل اجتماعی برنامه‌های روشنی داریم.

اولویت ها و اصول ما

احترام:

معنی احترام برای ما این است: در هر شرایطی با انسان ها با صداقت و عدالت رفتار شود و کرامت‌شان حفظ شود. تنوع انسان‌ها به خاطر یگانگی‌شان و آن چیزی که هرکدام از آنها برای جهان به ارمغان می‌آورند ارزشمند و محترم است.

پایبندی به اصول:

پایبندی به اصول، شهرت ما را می سازد. بنابراین هیچ‌گاه در حفظ و حراست از وجهه‌مان رفتاری سازش‌کارانه در پیش نمی‌گیریم و این ارزش و رویه باعث می‌شود رفتار و رویکرد ما در موقعیت‌های متفاوت دست‌خوش تغییر نشود. این اصول در بلندمدت راهنمای ما برای برداشتن گام‌هایی درست و قابل دفاع در جهت پیشرفت است.

ارزش‌ها

احترام:

معنی احترام برای ما این است: در هر شرایطی با انسان ها با صداقت و عدالت رفتار شود و کرامت‌شان حفظ شود. تنوع انسان‌ها به خاطر یگانگی‌شان و آن چیزی که هرکدام از آنها برای جهان به ارمغان می‌آورند ارزشمند و محترم است.

 

پایبندی به اصول:

پایبندی به اصول، شهرت ما را می سازد. بنابراین هیچ‌گاه در حفظ و حراست از وجهه‌مان رفتاری سازش‌کارانه در پیش نمی‌گیریم و این ارزش و رویه باعث می‌شود رفتار و رویکرد ما در موقعیت‌های متفاوت دست‌خوش تغییر نشود. این اصول در بلندمدت راهنمای ما برای برداشتن گام‌هایی درست و قابل دفاع در جهت پیشرفت است.

  Unilever2017 ©