نسلْ آشِنا

RM
poster-rm-w

آیا می خواهید صدای نسلتان شنیده شود؟ آیا می خواهید کسی باشید که بر آینده ی کسب و کار بین الملل تاثیر می گذارد؟
یونیلیور معتقد است که نسل جدید قوانین بازی را تغییر خواهند داد، ما در یونیلور برنامه ی جدیدی برای مرتبط کردن رهبران آینده نسل جدید و مدیران یونیلیور ایجاد کرده ایم.
برنامه ی نسل آشنا پروژه ای برای دانشجویان است که طی آن دانشجویان می توانند با مدیران یونیلور در بخش های مختلف در ارتباط باشند تا با تجربیات محیط کار آشنا شوند،همچنین مدیران فرصت شناخت نسل جدید و ذهنیت آن ها را خواهند داشت.
در این برنامه دانشجویان در دو جلسه به صورت تک به تک با مدیران صحبت خواهند کرد، همچنین یک روز کامل را در واحد مربوطه برای آشنایی با محیط کار می گذرانند.
برای پیوستن به این برنامه می توانید از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.

  Unilever2017 ©